Grudzień 2020 archive

Rozpoczęcie współpracy z Bankiem Żywności – Podprogram 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje o rozpoczęciu z dniem 1 grudnia 2020r. współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki-Białystok, dotyczącej realizacji PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – Podprogram 2020 , na terenie Gminy Augustów.

Program skierowany jest do osób i rodzin najbardziej potrzebujących, których dochód miesięczny nie przekracza 1542,20 zł dla osoby samotnej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Zainteresowani mieszkańcy Gminy Augustów mogą zgłaszać się do ośrodka w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI ROZPOCZNIE SIĘ W ROKU 2021!

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni,  pod nr tel. 87 6437437.

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/rozpoczecie-wspolpracy-z-bankiem-zywnosci-podprogram-2020

Zaproszenie do konsultacji

W sprawie „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 1057) najważniejszą zasadą tworzenia programów współpracy jest obowiązek ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 w/w ustawy.

W związku z przygotowywaniem projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, Wójt Gminy Augustów zaprasza  wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem powyższego dokumentu, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów: www.gmina-augustow.home.pl oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie: www.gops.augustow.pl .

Uwagi i propozycje do powyższego projektu  programu można zgłaszać do dnia 9 grudnia 2020r.,  do godz.15.00, pocztą elektroniczną na adres: gops@post.pl, listownie na adres: Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów, oraz telefonicznie pod nr tel. 87 6437437, w.14.

 

Augustów, dnia 01.12.2020r.

 

 

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/zaproszenie-do-konsultacji