Klauzula informacyjna – RODO

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie jest Kierownik GOPS Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, 16-300 Augustów.
 2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: e.pszczola@gmina-augustow.eu
  lub operatora pocztowego na adres:
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Urząd Gminy Augustów
  ul. Mazurska 1C
  16-300 Augustów.
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie może przetwarzać dane osobowe Klientów GOPS Augustów, zwanych dalej Klientami, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4.  Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 7. Klient Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie ma prawo żądać od Administratora:
  – dostępu do swoich danych osobowych,
  – sprostowania swoich danych osobowych,
  – usunięcia swoich danych osobowych,
  – ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  chyba że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
  – warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie i wynika z przepisów prawa;
  – dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie.
 10. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Kierownik GOPS Augustów

Tomasz Tomaszewski

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/klauzula-informacyjna-rodo