Profilaktyka

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/profilaktyka

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Działa w oparciu o przepisy art. 4 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, Nr 115 poz. 793,Nr 176 poz. 1238). Powołana została Zarządzeniem Nr 99/08 Wójta Gminy Augustów z dnia 5 lutego 2008r.Komisja powołana jest do inicjowania …

Kampania „Biała wstążka” -Twój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet!

Kampania „Biała Wstążka” W dniu 25 listopada i przez kolejne 16 dni pokażmy swój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet. Kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć. Dlaczego 16 dni? Chodzi o zaakcentowanie tragicznych wydarzeń, które stały się symbolem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet: 25 listopada – Międzynarodowy Dzień …

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

CZYM JEST PRZEMOC W RODZINIE? Przemoc w rodzinie należy rozumieć jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (także inną osobą wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną , powodujące szkody na …