Powrót do Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Lokalny Zespół Interdyscyplinarny Gminy Augustów

Nie pozwól, by przemoc niszczyła Ciebie i Twoje  dzieci!

Lokalny Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na terenie gminy Augustów LZI formalnie został powołany zarządzeniem Wójta Gminy Augustów w lutym 2011r. Jednakże  grupy robocze funkcjonują już od stycznia 2010r.

W ramach tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy rodzinie i ochrony ofiar przemocy Wójt Gminy Augustów zawarł do dnia dzisiejszego porozumienia dotyczące wzajemnej współpracy z 13 instytucjami:

-Komendą Powiatową Policji w Augustowie,

– 8 szkołami z terenu Gminy Augustów,

– Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Augustowie,

– Poradnią Zdrowia Psychicznego – Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Augustowie

– Ośrodkiem Zdrowia w Janówce.

Do głównych zadań Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Augustów  należy:

– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie i mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku

– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie

-rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

-inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Augustów został przeszkolony na temat działania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pracy lokalnego zespołu interdyscyplinarnego.

Wnioski dotyczące występowania przemocy w rodzinie powinien zgłaszać, każdy kto spotka się z tym zjawiskiem, jako osoba dotknięta przemocą bądź też jako świadek stosowania jej. Można to zrobić za pośrednictwem poszczególnych członków LZI, którzy są przeszkoleni w zakresie przeciwdziałania przemocy, lub też  bezpośrednio do przewodniczącego LZI/ Kierownika GOPS Augustów, pracownika socjalnego GOPS-u, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dzielnicowego albo  w Punkcie Pomocy Ofiarom Przemocy w Augustowie.

Przewodniczący LZI powołuje grupy robocze pracujące z konkretnym przypadkiem.

Grupy robocze tworzą osoby bezpośrednio zaangażowane do pomocy konkretnej rodziny doznającej przemocy, są to : wychowawcy dzieci, pedagodzy szkolni, pracownicy GOPS-u, policjanci, kuratorzy sądowi, psycholodzy, a także inni specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przeciwdziałania uzależnieniom, którzy są niezbędni do podjęcia działań pomocowych.

Do zadań grupy roboczej należy:

-opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnym  przypadku ;

– monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

– dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących procedury Niebieskiej Karty zwiększa się rola i znaczenie Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego. W przypadku wystąpienia przemocy instytucje wypełniające Niebieskie Karty mają obowiązek przekazać je przewodniczącemu  LZI,  który podejmuje dalsze działania. Wiąże się to ze znacznym zwiększeniem ilości spraw prowadzonych przez grupy robocze.

Obecnie w ramach LZI organizowane są w szkołach na terenie Gminy Augustów spotkania informacyjne dla rodziców dotyczące pracy Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz możliwości uzyskania pomocy.

Na terenie gminy Augustów i wśród instytucji współpracujących z LZI prowadzona jest  kampania informacyjna dotycząca pomocy ofiarom przemocy w formie plakatów i ulotek.

Zadania wykonywane przez członków LZI i członków grup roboczych są wykonywane w ramach obowiązków służbowych

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/profilaktyka/przemoc/lokalny-zespol-interdyscyplinarny-gminy-augustow