Powrót do RODO

obowiązek informacyjny

 

Obowiązek Informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

ul. Mazurska 1 c

16-300 Augustów

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Rafał Andrzejewski

 

iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl,

nr tel:504976690

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  

·         realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, a w szczególności z Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie,

·         ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

·         ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

·         ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

·         ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

·         ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

·         ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

·         ustawy z dnia 26 października 1982 r. w wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

·         ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

·         ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

·         ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

·         ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

·         wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym,

·         realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie,

·         w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu i zakresie określonym w jej treści.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w konsekwencji ich przetwarzania mogą być: ·         organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

·         inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie.

Okres przetwarzania i przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 

Ma Pani/Pan prawo do: 1.                   dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.                   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.                   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.                   przenoszenia danych,

5.                   cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

6.                   wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Podane przez Panią/Pana dane są: ·         dobrowolne w sytuacji, gdy przetwarzanie danych             osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby , której dane dotyczą,

·         podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przewarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Pani/Pana dane:                  nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/rodo/klauzula-informacyjna-rodo