Powrót do Wparcie dla rodzin z dziećmi

Asystent rodziny

Kim jest asystent rodziny i co robi?


Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.
W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:
• pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc,
• pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania
wspólnego czasu rodziny,
• pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
• doradza jak zarządzać pieniędzmi,
• informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
• wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
• wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni,
policji, urzędów i innych instytucji,
• pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
• chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.
Cele i zadania asystenta rodziny

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny i przy aktywnym jej udziale. Pierwszy kontakt asystenta z rodziną następuje w obecności pracownika socjalnego. Podczas spotkania asystent próbuje dowiedzieć się jak najwięcej o rodzinie, dzieciach, o występujących w rodzinie problemach oraz ich oczekiwaniach. Asystent wspólnie z rodziną określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Ustala mocne strony rodziny oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań. Ostatecznie na zmianę i sukces pracuje sama rodzina. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez małe kroki. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Procedura wspierania rodziny

Asystent rodziny kierowany jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym:
1. Rodzin, których dzieci przebywają obecnie w pieczy zastępczej, natomiast istnieje
szansa ich powrotu do rodziny biologicznej;
2. Rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w Pieczy zastępczej;
3. Rodzin, u których występują okresowe trudności w realizacji funkcji opiekuńczo wychowawczej oraz niezaradność życiowa.

Dokumenty:

1.Wniosek o ustanowienie asystenta rodziny.
2. Pisemna zgoda rodziny w postaci oświadczenia na współpracę z asystentem rodziny.
3. Ocena sytuacji rodziny.
4. Karta pracy z rodziną.
5. Plan pracy z rodziną.
6. Aktualizacja planu pracy z rodzina.
7. Okresowa ocena sytuacji rodziny.

Procedura postępowania:

 1. Pracownik socjalny, przeprowadzający wywiad środowiskowy, po zdiagnozowaniu
  problemów opiekuńczo – wychowawczych w rodzinie, wnioskuje o objęcie jej wsparciem asystenta rodziny.
 2. Wywiad opiniuje i zatwierdza kierownik ośrodka pomocy społecznej.
 3. W przypadku wniosku o objęcie rodziny wsparciem asystenta rodziny, zgłoszonego przez
  instytucję zewnętrzną, zgłoszenie przekazywane jest do odpowiedniego pracownika socjalnego, który na podstawie wywiadu środowiskowego, ustala czy zasadne jest przyznanie asystenta rodziny. Ponadto pracownik socjalny rozeznaje także czy rodzina jest zainteresowana współpracą z asystentem.
  W przypadku zasadności przydzielenia asystenta rodziny, pracownik socjalny
  wnioskuje o takie wsparcie do kierownika ośrodka pomocy społecznej.
 4. W przypadku kiedy asysta rodziny przyznana jest wyrokiem sądu asystent podejmuje
  działania zmierzające do poprawy sytuacji rodziny. Niepodjęcie przez rodzinę
  współpracy z asystentem, skutkować będzie poinformowaniem o tym fakcie sądu.

Nawiązanie współpracy z rodziną przez asystenta:

 • Asystent rodziny, po otrzymaniu wywiadu środowiskowego z rodziną, zakwalifikowaną
  do przyznania asystentury, niezwłocznie zapoznaje się z wywiadem środowiskowym i pozostałą dokumentacją rodziny, będącą w dyspozycji ośrodka oraz nawiązuje kontakt
  z pracownikiem socjalnym prowadzącym rodzinę, ustalając termin wspólnej wizyty
  u rodziny.
 • W trakcie wizyty w środowisku rodzina wraz z asystentem omawia zasady współpracy z asystentem i podpisuje zgodę na aktywna współpracę z asystentem.

Realizacja usługi asystenta.

 1.  Od momentu rozpoczęcia współpracy asystent rodziny zapoznaje się z rodziną, stara
  się uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących jej sytuacji, problemów i ograniczeń
  a także zasobów i możliwości. Pozyskuje również informację odnośnie oczekiwań
  poszczególnych członków rodziny. Precyzuje zakres usług oferowanych przez
  asystenta rodziny i ustala wspólnie z rodziną cele/zadania do osiągnięcia oraz
  sposoby ich realizacji.
 2. Częstotliwość spotkań i czas trwania wizyt asystenta w rodzinie uzależnione są od
  indywidualnych potrzeb rodziny.
 3. Spotkania odbywają się w miejscu zamieszkania lub miejscu wskazanym przez
  rodzinę. Godziny spotkań są elastyczne i dostosowane do potrzeb rodziny.
  Każde spotkanie odnotowane jest w karcie pracy z rodziną.
 4. Po uzyskaniu wystarczającej ilości informacji o sytuacji rodziny asystent sporządza
  swoją diagnozę sytuacji rodziny i, we współpracy z rodziną, opracowuje długofalowy
  plan pracy z rodziną.
 5. Plan pracy z rodziną zostaje opracowany nie później niż do 2 miesiąca od rozpoczęcia
  współpracy i może być modyfikowany w trakcie trwania usługi, w zależności od
  potrzeb.
 6. Asystent dokonuje również okresowej oceny sytuacji rodziny, którą przedstawia
  kierownikowi ośrodka, min. co pół roku.
 7. W przypadku uzyskania przez asystenta rodziny ważnych informacji, dotyczących
  zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia członków rodziny, niezwłocznie podejmuje
  działania interwencyjne, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

 

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/wsparcie-dla-rodzin/asystent-rodziny