Powrót do Fundusz Alimentacyjny

Wymagane dokumenty – Fundusz alimentacyjny

Wymagane dokumenty – Fundusz alimentacyjny

A. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

B. Załączniki do wniosku:

B.1. Zaświadczenie o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, każdego członka rodziny (wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego).
B.2. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
B.3. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
B.4. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
a) dokument tożsamości wnioskodawcy,
b) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
c) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
d) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
e) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
f) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
g) zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
h) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

  • – brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
  • – brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.r11,09+d

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/wsparcie-dla-rodzin/fundusz-alimentacyjny/wymagane-dokumenty-fundusz-alimentacyjny