Za Życiem

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują przepisy ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Kobiety i rodziny, które oczekują narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takie dziecko i będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie gminy Augustów, w ramach realizacji ustawy „Za życiem”.

Zgodnie z przepisami ustawy, mając na uwadze obecnie istniejącą infrastrukturę społeczną, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zapewnia takim kobietom, rodzinom dostęp do:

  • informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży
  • wsparcia asystenta rodziny służącego pomocą w odpowiedzi na wiele pytań oraz występującego w imieniu podopiecznych do instytucji zdrowia czy wypłacających świadczenia (na podstawie pisemnego upoważnienia kobiety lub rodziny)
  • poradnictwa prawnego
  • wsparcia psychologicznego
  • wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł.
  • świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, tel. 87 6437437 w godz. 700 – 1500

  • informacja o uprawnieniach w ramach ustawy
  • wniosek o przyznanie asystenta rodziny
  • oświadczenie
  • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/za-zyciem