Zapytanie ofertowe

                                                                                                                                                           Augustów 25.08.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie,

Ul. Mazurska 1C, 16 – 300 Augustów

 

Przygotowanie i dowożenie posiłków dla dzieci w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” uczęszczających do szkół na terenie gminy Augustów w roku 2023.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przygotowanie i dowożenie posiłków dla dzieci, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, uczęszczających do szkół na terenie gminy Augustów w roku 2023.

Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych, wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Przygotowanie i dowożenie gorących posiłków w ilości odpowiadającej liczbie dożywianych dzieci w dniu wydania, do wyznaczonych przez Zamawiającego szkół, od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godzinach uzgodnionych z  przedstawicielami każdej ze szkół.

a) Zamawiający wymaga, aby surowcowy, uśredniony tzw. „wsad do kotła”, umożliwiający wyprodukowanie gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego, z uwzględnieniem wymogów niniejszego zamówienia, nie był niższy niż 9 zł brutto, licząc w cenach hurtowych.

b) Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, ze świeżych, pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności, muszą być urozmaicone, posiadać walory smakowe, estetyczne i zapachowe oraz uwzględniać obecność pełnowartościowego białka (mięso, jaja, ryby), a także warzyw i owoców. Produkcja posiłków nie może być oparta na mrożonych wyrobach kulinarnych i nie może być poddawana obróbce w kuchence mikrofalowej. Kaloryczność posiłków powinna być zgodna z normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Jadłospis powinien opierać się na wykorzystaniu sezonowości występowania produktów, z wykorzystaniem mięsa wieprzowego, filetów z kurczaka i filetów rybnych o określonej gramaturze, a także ziemniaków, kasz, ryżu, makaronu, pyz, surówek, warzyw gotowanych. Niedopuszczalne jest serwowanie dań barowych typu: parówki, hamburgery, zapiekanki lub tym podobnych (tzw. fast food),

c) Gorące posiłki będą dostarczane do następujących szkół:

– Szkoła Podstawowa w Białobrzegach,

– Szkoła Podstawowa w Janówce,

– Szkoła Podstawowa w Netcie,

– Szkoła Podstawowa w Rutkach,

– Szkoła Podstawowa w Żarnowie,

– Szkoła Podstawowa w Kolnicy

 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu jadłospisów na dany miesiąc do dnia 28-go każdego miesiąca, poprzedzającego wydawanie posiłków.
 2. Oferent musi tak skalkulować cenę jednostkową gorącego posiłku aby:

– nie uległa zmianie w trakcie umowy, bez względu na ilość zamówionych gorących posiłków,

– w przypadku rozbieżności między ceną podaną słownie i cyfrowo, za wiążącą uznana zostanie wartość podana słownie.

 1. W formularzu ofertowym należy podać wartości jednostkowe gorącego posiłku.
 2. Dla porównania cen ofert należy wyznaczyć cenę oferty opierając się na następujących danych:

a) Liczbie wydawanych posiłków gorących dla dzieci: 50 dziennie x 77 dni = 3850 posiłków

Uwaga! Podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie.

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zadanie należy wykonać na jak najwyższym poziomie, z zachowaniem obowiązujących przepisów.
 4. Termin realizacji zadania: od 04.09.2023 r. do 31.12.2023 r.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i oświadczy, że spełnia w/w warunek),

–  posiadają wiedzę i doświadczenie (warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

co najmniej jedno zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia – dołączone ewentualne rekomendacje w powyższym zakresie)

UWAGA: poprzez zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia należy rozumieć: świadczenie usługi gastronomicznej polegającej na dowożeniu i wydawaniu posiłków w co najmniej dwóch szkołach jednego dnia, w postaci zupy oraz drugiego dania dla min. 40 osób dziennie, średnio min. 4 razy w ciągu tygodnia przez okres min. 5 miesięcy.

–   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje zapleczem kuchennym, w którym przygotowywane będą dostarczane posiłki),

–   przedstawią sytuację ekonomiczną i finansową (warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i oświadczy, że spełnia w/w warunek).

Składane dokumenty muszą zachować aktualność oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r w sprawie grup środków spożywczych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  (Dz.U. z 2016r. poz. 1154)

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

a) oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,

b) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

c) oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela,

d) wszystkie dokonywane poprawki lub korekty błędów muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,

e) wszystkie załączniki do oferty winny być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela,

f) upoważnienie do podpisania oferty należy załączyć do oferty,

g) oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie, z oznaczeniem Wykonawcy i tytułu przedmiotu zamówienia oraz oznaczenie Zamawiającego (adres): Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie Mazurska 1c, 16-300 Augustów

Oferty przygotowane w inny sposób niż opisany w pkt 11 (poza lit. g) będą odrzucane przez Zamawiającego.

 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 2. Miejsce i termin składania ofert:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, przy ul. Mazurska 1c,

pokój nr 9, do dnia 01.09.2023 r. do godz. :00.

 1. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności kontraktu i nie będzie podlegała zmianie, z wyjątkiem postanowień odpowiednich zapisów umowy o waloryzacji ceny. Wykonawca powinien ująć w cenie usługi wszelkie czynności wymienione w pkt II, oraz nie ujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Warunki zamówienia

Przy ocenie oferty będzie brane pod uwagę niżej wymienione kryterium:

a) oferowana cena brutto za realizację zadania – Cof 80%,

b) ocena menu – Om- 20%.

Ocena menu nastąpi na podstawie indywidualnej oceny każdego członka komisji.

W kryterium ocena menu Wykonawca może uzyskać max 5 pkt od jednego członka komisji. Od wszystkich członków Komisji max.15 pkt. Następnie zostanie zsumowana indywidualna ocena punktowa poszczególnych członków komisji i poddana ocenie porównawczej.

– za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.

– w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

–  zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w warunkach zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod nr tel. 87 6437437 w. 14

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, gdy oferta przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zadania a także zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

Katarzyna Rzepnicka

 

 

 

 

pliki do pobrania

Permalink do tego artykułu: http://www.gops.augustow.pl/zapytanie-ofertowe